Lagstiftning

När du använder en Lunarex-kamera innebär det att du sysslar med kameraövervakning med inspelning. I Finland saknas för närvarande enhetlig lagstiftning om kameraövervakning med inspelning, utan det finns flera separata lagar vars bestämmelser tillämpas på kameraövervakning. Likaså saknas gedigen juridisk praxis i frågan. Därför faller många av de juridiska frågeställningarna inom kameraövervakning inom en ”gråzon”. I Finland krävs inga tillstånd av myndigheter för kameraövervakning.

 

Tillämpliga lagar

 

Lagstiftning som tillämpas på kameraövervakning är personuppgiftslagen (523/1999) samt 24 kap. 5–7 § i strafflagen (enligt lagändringen 531/2000) om olovlig avlyssning och olovlig observation. Om övervakningen sker på en arbetsplats ska dessutom bestämmelserna i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) tillämpas. I dataombudsmannens byrås anvisningar ”Integritetsskydd och behandling av personuppgifter i samband med kameraövervakning” (11.4.2011) ger man utifrån ovan nämnda lagar riktlinjer för kameraövervakningen.

 

Den viktigaste synpunkten ur personuppgiftslagens perspektiv är att om de personer som förekommer på de upptagna bilderna kan kännas igen, utgör bildmaterialet ett personregister enligt personuppgiftslagen. De som blir föremål för sådan kameraövervakning med inspelning som omfattas av personuppgiftslagen ska informeras om detta med t.ex. varningsskyltar eller -dekaler. Den som utövar övervakning ska upprätta en registerbeskrivning som gäller personregistret, och de personer som finns i det inspelade materialet har rätt till insyn i det bildmaterial som gäller dem själva.

 

Det ska alltid finnas en motiverad och godtagbar orsak för kameraövervakning enligt personuppgiftslagen. En sådan orsak är vanligen skydd av egendom eller säkerhet. Kameraövervakning på hemfridssfärens område hör inte till personuppgiftslagens tillämpningsområde.

 

Övervakning inom hemfridssfären

 

  • Invånarnas samtycke krävs
  • Kameraövervakningen behöver inte skyltas (skylt, dekal)
  • Ingen registerbeskrivning behövs
  • Det behövs ingen särskild orsak för övervakningen

 

Kameraövervakning med inspelning av eget hus, fritidshus eller gårdsområde är tillåten utan begränsningar. Utomstående behöver inte uppmärksammas på övervakningen och det behövs inte heller någon speciell orsak för den. Detsamma gäller de utrymmen som invånarna förfogar över samt privata gårdsområden till bostads- och fastighetsbolag och hyreshus.

 

Enligt 24 kap. 11 § i strafflagen är hemfridsskyddade platser ”bostäder, fritidsbostäder och övriga utrymmen som är avsedda för boende, såsom hotellrum, tält, husvagnar och fartyg som kan bebos, trappuppgångar i bostadshus samt gårdar som utgör de boendes privata område och de byggnader som är fast förbundna med sådana gårdar.”

 

Enligt dataombudsmannens tolkning hör kameraövervakning med inspelning på hemfridssfärens område inte till personuppgiftslagens tillämpningsområde. Det innebär i praktiken att utomstående inte behöver uppmärksammas på kameraövervakning inom ramen för hemfridsskyddet och att ingen registerbeskrivning behöver upprättas. Innan kameraövervakningen inleds ska man ändå försäkra sig om att personerna på den hemfridsskyddade platsen är medvetna om övervakningen och att de har gett sitt samtycke till den.

 

När det gäller kameraövervakning av trappuppgångar och andra gemensamma lokaler och områden i bostads- och fastighetsbolag är det bolaget som fattar beslut om övervakningen. Eftersom trappuppgången är en hemfridsskyddad plats ska alla invånare i trappan ge sitt samtycke till övervakningen. För övervakning av områden utanför hemfridssfären (t.ex. gemensamt gårds- eller parkeringsområde) behövs inte invånarnas samtycke.

 

Övervakning utanför hemfridssfären

  • Samtycke behövs inte av dem som övervakas
  • Kameraövervakningen ska skyltas (skylt, dekal)
  • En registerbeskrivning ska upprättas
  • Det ska finnas en motiverad och godtagbar orsak för övervakningen

 

Typiska platser i denna grupp är marinor, små flygplatser, lagerområden och byggen. Människor ska uppmärksammas på kameraövervakning med inspelning genom t.ex. skyltar eller dekaler. Det ska finnas en registerbeskrivning över det register som bildas av bildmaterialet, se anvisningar för uppgörande av registerbeskrivning. Om platsen som övervakas är en arbetsplats ska även bestämmelserna i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) tillämpas.

 

Mer information och instruktioner finns i dataombudsmannens byrås publikation Integritetsskydd och behandling av personuppgifter i samband med kameraövervakning (11.4.2011).

 

Olovlig observation (inkl. försök) är straffbar

 

Olovlig observation och olovlig avlyssning är straffbara handlingar enligt 24 kap. 5–6 § i strafflagen. Även försök är straffbart.

 

Enligt 24 kap. 6 § är det fråga om olovlig observation när någon obehörigen med en teknisk anordning iakttar eller avbildar

1. en person som vistas på en hemfridsskyddad plats eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller på någon annan motsvarande plats eller

2. på ett integritetskränkande sätt iakttar eller avbildar en person som vistas i en sådan byggnad eller lokal eller på ett sådant omgärdat gårdsområde som avses i 3 § och dit allmänheten inte äger tillträde.

 

Enligt 24 kap. 5 § är det fråga om olovlig avlyssning när någon obehörigen med en teknisk anordning avlyssnar eller upptar

1. samtal, prat eller annat av privatlivet på en hemfridsskyddad plats framkallat eller uppkommet ljud som inte är avsett för hans eller hennes kännedom, eller på någon annan än en hemfridsskyddad plats i smyg avlyssnar eller

2. upptar prat, som inte är avsett för hans eller hennes och inte heller för någon annan utomståendes kännedom, under sådana omständigheter att den som pratar inte har skäl att anta att någon utomstående hör pratet.

 

Observera att olovlig observation enligt strafflagen inte kan riktas på ett gårdsområde, en byggnad eller ett husdjur, utan endast på personer. Att en kamera t.ex. är riktad mot granntomten utgör inte i sig olovlig observation enligt strafflagen. Om däremot syftet är att ta bilder av en person som omfattas av hemfridssfären på tomten, är det sannolikt fråga om försök till olovlig observation.

 

Sammanfattande tabell

 

Föremål för observation Invånarnas samtycke Utomstående uppmärksammas på övervakningen Registerbeskrivning
Hemfridsskyddad plats Krävs Krävs inte Krävs inte
Annan än hemfridsskyddad plats Krävs inte Krävs Krävs