Lainsäädäntö

Käyttäessäsi Lunarex-kameraa harjoitat tallentavaa kameravalvontaa. Suomessa ei tällä hetkellä ole tallentavaa kameravalvontaa koskevaa yhtenäistä lainsäädäntöä, vaan useita erillisiä lakeja joiden säännöksiä sovelletaan kameravalvontaan. Myös oikeuskäytäntöä on kertynyt vain vähän. Tästä syystä kameravalvonnan laillisuuskysymykset ovat jossain määrin ns. harmaata aluetta. Kameravalvonta ei Suomessa edellytä viranomaislupia.

 

Sovellettavat lait

 

Tallentavaan kameravalvontaan liittyvää soveltuvaa lainsäädäntöä ovat Henkilötietolaki (523/1999) ja Rikoslain 24 luvun salakuuntelua ja -katselua koskevat pykälät 5-7 (531/2000). Jos valvonnan kohteena on työpaikka, on lisäksi noudatettava Työelämän tietosuojalain (579/2004) säännöksiä. Tietosuojavaltuutetun toimiston julkaisema ohje ”Kameravalvonnan yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely” (11.4.2011) antaa em. lakien perusteella suuntaviivoja kameravalvonnan laillisuuskysymyksiin.

 

Henkilötietolain osalta keskeisenä ajatuksena on, että jos kuviin tallentuvat henkilöt ovat tunnistettavissa, muodostuu tallentuneesta kuva-aineistosta Henkilötietolaissa tarkoitettu henkilörekisteri. Henkilötietolain piiriin kuuluvasta tallentavasta kameravalvonnasta on ilmoitettava valvonnan kohteena oleville esimerkiksi varoituskylteillä tai -tarroilla. Lisäksi valvonnan harjoittajan on laadittava henkilörekisteriä koskeva rekisteriseloste, ja kuvatuille henkilöille on varattava mahdollisuus tutustua heistä tallennettuun kuvamateriaaliin.

 

Henkilötietolain piiriin kuuluvalle kameravalvonnalle on aina oltava jokin järkevä ja hyväksyttävä syy, joka tyypillisesti on omaisuuden suojan tai turvallisuden varmistaminen. Oman kotirauhan piirissä tapahtuvaan kameravalvontaan ei sovelleta Henkilötietolain säännöksiä.

 

Oman kotirauhan piiriin kuuluvat kohteet

 

 • asukkaiden suostumus vaaditaan
 • kameravalvonnasta ei tarvitse ilmoittaa (kyltti, tarra)
 • henkilörekisteriselostetta ei tarvitse tehdä
 • valvontaan ei tarvitse olla erityistä syytä

 

Omaan taloon, mökkiin tai pihaan kohdistuva tallentava kameravalvonta on sallittua ilman rajoituksia. Valvonnasta ei tarvitse tiedottaa ulkopuolisille, eikä valvontaan tarvitse olla mitään erityistä syytä. Edelläoleva koskee myös asukkaan hallitsemia tiloja sekä yksityisiä piha-alueita asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä ja vuokrataloissa.

 

Rikoslain 24 luvun 11§ mukaan ”kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen.”

 

Oman kotirauhan piirissä suoritettavaan tallentavaan kameravalvontaan ei tietosuojavaltuutetun tulkinnan mukaan sovelleta Henkilötietolain säädöksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei kotirauhan piirissä suoritettavasta kameravalvonnasta tarvitse tiedottaa ulkopuolisille mitenkään, eikä henkilörekisteriselostetta tarvitse laatia. Ennen kameravalvonnan aloittamista on kuitenkin varmistuttava siitä, että kaikki ko. paikan kotirauhan piiriin kuuluvat henkilöt ovat tietoisia kameravalvonnasta, ja että he ovat antaneet siihen suostumuksensa.

 

Asunto- ja kiinteistöyhtiön porraskäytävien ja muiden yhteisten tilojen ja alueiden kameravalvonnasta päättää yhtiö. Koska porraskäytävä kuulu kotirauhan piiriin, on sen valvontaan oltava rapun kaikkien asukkaiden suostumus. Muiden kuin kotirauhan piiriin kuuluvien tilojen ja alueiden (esim. yhteinen piha tai pysäköintialue) valvontaan ei tarvita asukkaiden suostumusta.

 

Muut kuin oman kotirauhan piiriin kuuluvat kohteet

 

 • valvottavien suostumusta ei vaadita
 • kameravalvonnasta on ilmoitettava (kyltti, tarra)
 • henkilörekisteriseloste on laadittava
 • valvontaan on oltava järkevä ja hyväksyttävä syy

 

Tyypillisiä tähän ryhmään kuuluvia kohteita ovat esimerkiksi venesatamat, pienlentokentät, varastoalueet ja rakennustyömaat. Tallentavasta kameravalvonnasta on ilmoitettava esimerkiksi kylteillä tai tarroilla. Kuva-aineistosta muodostuvasta henkilörekisteristä on laadittava rekisteriseloste, ks. rekisteriselosteen laatimisohjeet. Jos valvottava kohde on työpaikka, on otettava huomioon myös Työelämän tietosuojalain (579/2004) säännökset.

 

Lisätietoja ja menettelytapaohjeita löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston julkaisemasta ohjeesta Kameravalvonnan yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely (11.4.2011).

 

Lomakkeet ja tulosteet

 

Salakatselu ja sen yritys ovat rangaistavia tekoja

 

Salakatselu ja salakuuntelu on määritelty Rikoslain 24 luvun 5§ ja 6§:ssä rangaistaviksi teoiksi. Myös yritys on rangaistava.

 

Rikoslain 24 luvun 6 §:n mukaan salakatselusta on kyse silloin, kun joku oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa

 

 1. kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa olevaa henkilöä taikka
 2. yleisöltä suljetussa 3 §:ssä tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa ai aidatulla piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten.

 

Salakuuntelusta on puolestaan kyse Rikoslain 24 luvun 5 §:n mukaan silloin, kun joku oikeudettomasti teknisellä laitteella kuuntelee tai tallentaa

 

 1. keskustelua, puhetta tai yksityiselämästä aiheutuvaa muuta ääntä, jota ei ole tarkoitettu hänen tietoonsa ja joka tapahtuu tai syntyy kotirauhan suojaamassa paikassa, taikka
 2. muualla kuin kotirauhan suojaamassa paikassa salaa puhetta, jota ei ole tarkoitettu hänen eikä muunkaan ulkopuolisen tietoon, sellaisissa olosuhteissa, joissa puhujalla ei ole syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan hänen puhettaan.

 

On huomattava, ettei Rikoslain tarkoittama salakatselu voi kohdistua esimerkiksi pihaan, rakennukseen tai kotieläimeen, vaan ainoastaan henkilöön. Näin ollen esimerkiksi kameran kohdistaminen naapurin tontille ei vielä ole Rikoslain tarkoittamaa salakatselua. Jos kuitenkin kohdistamisen tavoitteena on saada kuvia naapurin tontilla kotirauhan piirissä olevasta henkilöstä, niin kyseessä on todennäköisesti salakatselun yritys.

 

Yhteenvetotaulukko

 

Valvonnan kohde Asukkaiden suostumus

Tiedottaminen valvonnasta

ulkopuolisille

Henkilörekisteriseloste
Kotirauhan piiriin kuuluva alue Vaaditaan Ei vaadita Ei vaadita
Muu kuin kotirauhan piiriin kuuluva alue Ei vaadita Vaaditaan Vaaditaan